Helgener

Et fællesskab inden for den danske folkekirke

Sankt Ansgar Fællesskabet arbejder for at etablere en højkirkelig valgmenighed benævnt "Sankt Ansgars Valgmenighed" inden for Folkekirkens rammer.

Kjeld af Viborg

Provst og bekender

 

Sankt kjeld of Viborg

Sankt kjeld of Viborg

Kjeld blev født i landsbyen Venning ved Randers omkring år 1105. Han var søn i en fornem familie og var selv et fromt barn, som tidligt blev bestemt for den gejstlige stand. Han blev en af kannikkerne ved domkirken og senere leder af Viborg katedralskole. Omkring 1145 blev han domprovst i Viborg. Han tog sig med stor omsorg af de fremmede, sultne, nøgne og syge. En ildebrand, der truede både kirken og byen, blev dæmpet, takket være hans forbøn. Kjeld var kendt for sin store godgørenhed og var meget populær blandt folket. Det fortælles, at da Kjeld engang under den natlige bøn skulle oplæse prædikenen, gik lyset ud. Alligevel læste han den til ende i mørke, og da han var færdig, tændtes lyset i hans hænder af sig selv. Kjeld døden den 27. september i 1150. Han fejres normalt den 11. juli. Viborgs skytshelgen.

 

Se, en Herrens vismand, som funkler klart af gode gerninger; herlig af byrd og af sæder, der glimter himmelske af godhed. Om ham berettes det, at han fremstod i lyset i verden under kong Niels i en herlig tid, den hellige Ketil.

 

Almægtige, evige Gud, du, som er dine helgens forunderlige glans, og som (på denne dag) har ophøjet din salige bekender og præst Kjeld til den evige saligheds herlighed, tilsted os i nåde, at han, hvis minde vi ærer på jorden, må skærme os med sin forbøns hjælp hos din barmhjertighed i Himlen, ved vor Herre, Jesus Kristus, din Søn, som med dig lever og reger i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Thøger af Vestervig

Præst og bekender

 

Sankt thøger af Vestervig

Thøger blev født i Thüringen af fornemme forældre lidt før år 1000. Da han blev voksen, rejste han til England, hvor han levede som munk. Han rejste senere til Norge, hvor han blev viet til præst, og han virkede en tid som kapellan hos Olav den Hellige. Efter slaget ved Stiklestad i 1030 kom Thøger til Vestervig i Thy, hvor han byggede en kirke. Han var fattig og nidkær for troen og opfyldte omhyggeligt sine præstelige pligter. Thøger døde den 24 juni omkring år 1065. Thøger fejres den 30 Oktober, fordi det er datoen for hans skrinlæggelse.

 

Fryd dig, daners kristenfolk, til Thøgers ære, han, hvem Himlenes Konge gjorde til sit redskab til at forkynde troen og ved hvem han nu lader sig lovprise i englenes kor. O hellig Thøger, bekender og hulde beskytter, mag det så, at vi må få del i den evige krone!

 

Herre, du som viser din magt overalt, du har gjort store ting imod os, idet du har skænket verden ikke alene din lidelses lægedomme, men også de hellige bekenderes hjælp og forbønner, og således ved mangfoldig bistand sørger for dem, som skal frelses. Dig bønfalder vi ved Thøgers årlige fest om, at du altid vil værne om os ved skærmende hjælp.

 

Fra slægt til slægt har Herren øvet barmhjertighed, han, som førte Abraham ud fra Ur i kaldæernes land, og som fra jordens yderste grænser hidkaldte den hellige Thøger, for at han i dette vort land skulle være en fremmed og udlænding, men i hint himmelske fædreland de helliges medborger og Guds husfælle, hvor han, givet os af Gud til beskytter, evig og altid skal gå i forbøn for den herværende hellige menighed og for samtlige troende.

 

Gud, du, som har skænket dit folk den salige Thøger til en tjener for evig frelse, giv os at eje ham, hvem vi har haft til livets lærer på jorden, som forbeder hos dig i Himlene, ved vor Herre, Jesus Kristus, din Søn, som med dig lever og reger i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Den højtidelige messe

 

Vi ønsker at leve et menighedsliv i overensstemmelse med klassisk, almindelig og rettroende kristendom til pris for Guds navn og til frelse for vore sjæle.

 

Sankt Ansgar Fællesskabet ønsker først og fremmest at udleve det kristne menighedsliv i tro, lære, ordninger og gudstjeneste i overensstemmelse med den tro, som Sankt Ansgar forkyndte.

 

Læs mere om Sankt Ansgar Fællesskabet her

Copyright: Sankt Ansgar Fællesskabet 2018