Vedtægter

Et fællesskab inden for den danske folkekirke

Sankt Ansgar Fællesskabet arbejder for at drive et højkirkeligt gudstjeneste- og menighedsliv i den danske kirke.

Vedtægter for sankt ansgar fællesskabet


§ 1.

Fællesskabets Navn er ”Sankt Ansgar Fællesskabet”.


Stk. 2    Fællesskabets formål er med udgangspunkt i arbejdsgrundlaget for Fællesskabet Kirkelig Fornyelse at virke for at etablere en højkirkelig valgmenighed benævnt ”Sankt Ansgars Valgmenighed” inden for Folkekirkens rammer.§ 2.                     

Enhver, der står inde for fællesskabets formål, kan indmeldes i fællesskabet.

Stk. 2      Støttemedlemskab kan opnås af enhver, der ønsker at støtte arbejdet. Støttemedlemskab giver ikke
stemmeret på årsmødet.


§ 3.   

Fællesskabet afholder et årsmøde inden udgangen af andet kvartal. Årsmødet indkaldes med 14 dages varsel. Årsmødet vælger et udvalg bestående af et ikke nærmere bestemt antal præster og lægmænd. Udvalgets medlemmer vælges for ét år ad gangen. Fællesskabet Kirkelig Fornyelse udpeger en revisor til at revidere fællesskabets regnskab. På årsmødet aflægger udvalget en beretning, og det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Endelig fastsættes størrelsen på det årlige kontingent. Evt. forslag til behandling på årsmødet skal være formanden i hænde én uge inden årsmødets afholdelse.


Stk. 2    Udvalget konstituerer sig med formand og kasserer og andre poster, som udvalget måtte finde nødvendige.

Stk. 3    Udvalget kan til enhver tid indkalde til et ekstraordinært årsmøde.

Stk. 4    Formanden og kassereren tegner begge foreningen.

Stk. 5    Regnskabsåret følger kalenderåret.§ 4.

Forslag til ændring af disse vedtægter, herunder forslag om opløsning af fællesskabet,  kan kun vedtages med et flertal på 2/3 af de i afstemningen på et årsmøde deltagende medlemmer.§ 5.                    

Således vedtaget på det stiftende møde på Kristi Legems Fest den 7. juni A.D. 2012 i Hans Egedes Kirke i Københavns Stift. § 2 stk. 2 tilføjet ved årsmødet 3. juni 2021.