Sankt Thøger af Vestervig

Et højkirkeligt fællesskab
inden for den danske folkekirke

Sankt Ansgar Fællesskabet arbejder for drive et højkirkeligt gudstjeneste- og menighedsliv i den danske kirke. Vi håber på et tidspunkt at kunne etablere en højkirkelig valgmenighed benævnt "Sankt Ansgars Valgmenighed" inden for Folkekirkens rammer.

Sankt Thøger af Vestervig


Præst og bekender. Thøger blev født i Thüringen af fornemme forældre lidt før år 1000. Da han blev voksen, rejste han til England, hvor han levede som munk. Han rejste senere til Norge, hvor han blev viet til præst, og han virkede en tid som kapellan hos Olav den Hellige. Efter slaget ved Stiklestad i 1030 kom Thøger til Vestervig i Thy, hvor han byggede en kirke. Han var fattig og nidkær for troen og opfyldte omhyggeligt sine præstelige pligter. Thøger døde den 24 juni omkring år 1065. Thøger fejres den 30 Oktober, fordi det er datoen for hans skrinlæggelse.
Fryd dig, daners kristenfolk, til Thøgers ære, han, hvem Himlenes Konge gjorde til sit redskab til at forkynde troen og ved hvem han nu lader sig lovprise i englenes kor. O hellig Thøger, bekender og hulde beskytter, mag det så, at vi må få del i den evige krone!

 

Herre, du som viser din magt overalt, du har gjort store ting imod os, idet du har skænket verden ikke alene din lidelses lægedomme, men også de hellige bekenderes hjælp og forbønner, og således ved mangfoldig bistand sørger for dem, som skal frelses. Dig bønfalder vi ved Thøgers årlige fest om, at du altid vil værne om os ved skærmende hjælp.

 

Fra slægt til slægt har Herren øvet barmhjertighed, han, som førte Abraham ud fra Ur i kaldæernes land, og som fra jordens yderste grænser hidkaldte den hellige Thøger, for at han i dette vort land skulle være en fremmed og udlænding, men i hint himmelske fædreland de helliges medborger og Guds husfælle, hvor han, givet os af Gud til beskytter, evig og altid skal gå i forbøn for den herværende hellige menighed og for samtlige troende.

 

Gud, du, som har skænket dit folk den salige Thøger til en tjener for evig frelse, giv os at eje ham, hvem vi har haft til livets lærer på jorden, som forbeder hos dig i Himlene, ved vor Herre, Jesus Kristus, din Søn, som med dig lever og reger i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.