Ordning for den hellige messe

Et højkirkeligt fællesskab
inden for den danske folkekirke

Sankt Ansgar Fællesskabet arbejder for drive et højkirkeligt gudstjeneste- og menighedsliv i den danske kirke. Vi håber på et tidspunkt at kunne etablere en højkirkelig valgmenighed benævnt "Sankt Ansgars Valgmenighed" inden for Folkekirkens rammer.

Ordning for den hellige messe

(Som eksempel er anført bønner og tekster til Første Søndag i Advent)

Præludium

Trinbøn


Præsten: I Faderens og + Sønnens og Helligåndens navn.

Menigheden: Amen.

Præsten: Jeg vil træde frem for Guds alter.

Menigheden: Til Gud, min glædes Gud.

Præsten: Vor + hjælp er Herrens navn.

Menigheden: Himlens og jordens skaber.

Alle: Jeg bekender for dig, hellige, almægtige Gud, at jeg har syndet såre meget i tanke, ord og gerning, og det er min skyld, min skyld, min egen store skyld. Derfor beder jeg dig, almægtige Gud: Forbarm dig over mig, forlad mig mine synder og før mig til det evige liv. Amen.

Præsten: Miskundhed, + tilgivelse og forladelse af vore synder skænke os den almægtige og barmhjertige Herre. Menigheden: Amen.

 

INDGANGSSALME

 

Kyrie

 

Forsanger: Kyrie eleison. Menigheden: Kyrie eleison.
Forsanger: Kyrie eleison.

Menigheden: Christe eleison. Forsanger: Christe eleison.

Menigheden: Christe eleison.

Forsanger Kyrie eleison. Menigheden: Kyrie eleison.

Forsanger: Kyrie eleison.

 

Gloria (når det skal bruges)

 

Præsten: Ære være Gud i det højeste!

Menigheden: Og fred på jorden, i mennesker velbehag.

Alle: Vi lover dig, vi velsigner dig, vi tilbeder dig, vi ophøjer dig, vi bringer dig taksigelse for din store herlighed, Herre Gud, himmelske Konge, Gud Fader almægtige. Herre, du enbårne Søn, Jesus Kristus, Herre og Gud, Guds Lam og Faderens Søn, du, som bærer verdens synder, forbarm dig over os! du, som bærer verdens synder, modtag vor ydmyge begæring! du, som sidder ved Faderens højre hånd, forbarm dig over os! Thi du alene er hellig, du alene Herre, du alene den højeste, Jesus Kristus med Helligånden + i Gud Faders herlighed. Amen.

 

Bøn

Præsten: Herren være med eder. 

Menigheden: Og med din ånd.

Præsten: Lad os alle bede.

Herre, opbyd din vælde og kom, at vi med dig som værn må fries af vore synders truende farer, og med dig som be­frier finde redning, du, som med Faderen lever og regerer i Helligånds enhed, én sand

Gud fra evighed og til evighed. Menigheden: Amen.

Læsning

Præsten (eller subdiakonen): Epistelen skriver Sankt Paulus, apsotel, til de romere: (Rom 13,11-14)

Brødre! I kender tiden, at det alt er på tide, at I skulle stå op af søvne; thi nu er vor frelse nærmere, end da vi blev troende. Natten er fremrykket, og dagen er kommet nær. Lad os derfor aflægge mørkets gerninger og iføre os lysets våben; lad os vandre sømmeligt som om dagen, ikke i svir og drik, ikke i løsagtighed og uterlighed, ikke i kiv og avind; men ifør eder den Herre Jesus Kristus, og drager ikke omsorg for kødet, så begæringer vækkes!


TRINSALME


Evangelium

 

Præsten (eller diakonen): Herren være med eder.
Menigheden: Og med din ånd.

Præsten (eller diakonen): Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. (Matth 21,1-9)

Menigheden: Gud være lovet for sit glædelige budskab.
Præsten (eller diakonen): På hin tid da de nærmede sig Jerusalem og kom til Bethfage ved Oliebjerget, da udsendte Jesus to disciple og sagde til dem: "Gå hen i den landsby, som ligger lige for eder; og straks skal I finde en aseninde bundet og et føl hos hende; løs dem og før dem til mig! Og dersom nogen siger noget til eder, da sig, at Herren har brug for dem, så skal han straks sende dem." Men dette er sket, for at det skulle opfyldes, der er talt ved profeten, som siger: "Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig og ridende på et asen og på et trældyrs føl." Men Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus befalede dem; og de hentede aseninden og føllet og lagde deres klæder på dem, og han satte sig derpå. Men de fleste af folkeskaren bredte deres klæder på vejen, andre huggede grene af træerne og strøede dem på vejen. Men skarerne, som gik foran ham og fulgte efter, råbte og sagde: "Hosanna Davids søn! velsignet være den, som kommer, i Herrens navn! Hosanna i det højeste!"

 
Herefter holdes der normalt prædiken.

Trosbekendelsen (når den skal bruges)

 

Præsten: Jeg tror på én Gud.

Alle: Den almægtige Fader, himmelens og jordens, alt det synliges og usynliges Skaber.

Og på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, som er født af Faderen før alle tider, Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af sand Gud, født ikke skabt, af samme væsen som Faderen, og ved hvem alt er skabt, som for os mennesker og for vor frelse steg ned fra Himlene og blev kød ved Helligånden af Jomfru Maria og blev menneske, som også blev korsfæstet for os under Pontius Pilatus, blev pint og begravet og opstod på tredjedagen ifølge skrifterne og opfor til Himmels, sidder ved Faderens højre hånd og skal komme igen i herlighed for at dømme levende og døde og der skal ikke være ende på hans rige.

Og på Helligånden, som er Herre, og som levendegør, som udgår fra Faderen og fra Sønnen, og som tilbedes og æres tillige med Faderen og Sønnen, og som har talt ved profeterne. Og på én, hellig, almindelig og apostolisk kirke. Jeg bekender én dåb til syndernes forladelse og forventer de dødes opstandelse og den kommende verdens + liv. Amen.

 

Kirkebøn


Præsten:
Herren være med eder. 

Menigheden: Og med din ånd.

Præsten: Lad os alle bede.

 

Præsten læser kirkebønnen. Hvert forbønsafsnit afsluttes med: Derom beder vi:

Menigheden: Hør os, kære Herre Gud.

 

Kirkebønnen afsluttes med: … nu og altid og i alle evigheders evighed.

Menigheden: Amen.

 

OFFERGANGSSALME

Bøn over gaverne

 

Præsten: Bed, brødre og søstre, om at mit og eders offer må blive velbehageligt for Gud Fader, den almægtige.

Menigheden: Herren modtage offeret af dine hænder sit navn til pris og ære og os og hele sin hellige kirke til gavn og gode.


Præsten: Herre, lad disse hellige gaver lutre os, at vi rene må komme til deres ud­spring, ved vor Herre, Jesus Kristus, din Søn, som med dig lever og regerer i Helli­gånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Menigheden: Amen.

 

Nadverbønnen
 

Præsten: Herren være med eder.

Menigheden: Og med din ånd.

Præsten: Opløft eders hjerter.

Menigheden: Vi løfter dem til Herren.

Præsten: Lad os takke Herren, vor Gud.

Menigheden: Det er værdigt og ret.

Præsten: Sandelig, det er værdigt og ret, rigtigt og til vor frelse, at vi altid og allevegne takker dig, hellige Herre, almægtige Fader, evige Gud. Thi da menneskeslægten var fortabt, har du i trofasthed og nåde forjættet Kristus som Frelser, at hans sandhed måtte vejlede vildfarne, hans hellighed retfærdig­gøre syndere, hans styrke hjælpe de svage. Da tiden nu er nær, da han skal komme, hvem du vil sende, og vor forløsnings dag stråler frem, jubler vi med glæde i tro på dine løfter. Derfor synger vi - med engle og ærkeengle, med herskere og troner og med hele den himmelske hærskare - lovsangen til din herlighed, idet vi uden ophør siger:


Menigheden:
Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige. Himlen og jorden er fuld af din herlighed. Hosianna i det højeste! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn. Hosianna i det højeste!


Præsten fortsætter nadverbønnen med indstiftelsesordene. Den afsluttes med: … i alle evigheders evighed. Menigheden: Amen.

 

Fadervor

 

Præsten: Lad os alle bede som vor Herre Jesus Kristus selv har lært os:

 

Alle: Fader vor, du som er i Himlene! Helliget vorde dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje, som i Himmelen således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød. Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Thi dit riget og magten og æren i evighed. Amen.

 

Fredshilsen


Præsten:
Herre Jesus Kristus, du, som sagde til dine apostle: Min fred efterlader jeg eder, min fred giver jeg eder -, se ikke til vore synder, men til din Kirkes tro, og skænk hende efter din vilje fred og enhed, du, som lever og regerer, Gud i al evighed. Menigheden: Amen.


Præsten: Herrens fred være altid med eder.

Menigheden: Og med din ånd.


Menigheden kan her give hverandre et tegn på fred.

Guds Lam

 

Alle: O Guds Lam uskyldig, du, som bærer verdens synd: forbarm dig over os!

O Guds Lam uskyldig, du, som bærer verdens synd: forbarm dig over os!

O Guds Lam uskyldig, du, som bærer verdens synd: forlen os din fred!

 

Altergang


Præsten: Se Guds Lam, som borttager verdens synder.

Altergæsterne: Herre, jeg er ikke værdig, at du skal gå ind under mit tag; men sig kun et ord, så bliver min sjæl helbredt.


Herefter holdes altergang, hvorunder salmen synges. 

ALTERGANGSSALME

 

Bøn efter altergangen


Præsten:
Herren være med eder. 

Menigheden: Og med din ånd.

Præsten: Herre, lad os i din helligdom tænke på din miskundhed, at vi må forberede vor forløsnings kommende højtid ved at vise dig den ære, som sig bør, ved vor Her­re Jesus ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Kristus, din Søn, som med dig le­ver og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Menigheden: Amen.

 

Velsignelsen

Præsten: Herren være med eder. 

Menigheden: Og med din ånd.

Præsten (eller diakonen): Lad os takke og love Herren.
Menigheden: Herren være tak og lov.

Præsten: Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på og give dig + fred. Menigheden: Amen.

UDGANGSSALME

Præsten læser herunder stille slutningsevangeliet: (Joh 1,1-14)