Vedtægter

        FÆLLESSKABET             KIRKELIG FORNYELSE
                     Den højkirkelig bevægelse i den danske folkekirke

Fællesskabet KIRKELIG FORNYELSEer den højkirkelige forening i den danske folkekirke. Højkirkelighed er en bevægelse af lægmænd og præster, som arbejder for at genoplive apostlenes tro og tilbedelse i den danske kirke. Sammen med hele den kristne kirke i både øst og vest tilbeder vi den ene sande Gud, Faderen og Sønnen og Helligånden. I denne tilbedelse deler vi den udelte kirkes rette og almindelige tro, samtidig med at vi med glæde fastholder vor lutherske og evangeliske arv.


Vi fastholder den hele og fulde kristne tro, således som den er bevidnet i de hellige skrifter og fastholdt i den kirkelige tradition og er blevet troet af alle kristne alle steder og til alle tider.


VEDTÆGTER
FOR
Fællesskabet KIRKELIG FORNYELSE


§ 1 Navn
Foreningens navn er ”Fællesskabet KIRKELIG FORNYELSE”.


§ 2 Formål
”Fællesskabet KIRKELIG FORNYELSE” er et arbejdsfællesskab til fornyelse af den evangelisk-lutherske kirke i Danmark, som – med den nikænske trosbekendelses ord – er en del af ”den ene, hellige, almindelige og apostoliske kirke” på jorden.

Fornyelsen består i:
a. en udmøntning af den danske kirkes sandt katolske arv i tro, lære og ordninger, sådan som den har sit grundlag i Skriften, er bevidnet i vor kirkes bekendelsesskrifter og bevaret i kirkens tradition, særlig i den ubrudte fejring af messen.
b. en deraf følgende vækkelse til selvbesindelse i kirke-, sakrament-, embeds-, og gudstjenestesyn og til fornyelse, i menighedslivet såvel som i det personlige fromhedsliv.


§ 3 Medlemskab
Medlemskab kan opnås af enhver, som skriftligt tilslutter sig fællesskabets formål.

§ 4 Generalkapitel
Stk. 1 Fællesskabets højeste myndighed er generalkapitlet, der består af medlemmerne. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de tilstedeværende.

Stk. 2 Generalkapitlet indkaldes med 2 ugers varsel i forbindelse med et årligt landskonvent. Tid og sted for konventet bekendtgøres med så vidt muligt 2 måneders varsel.

Stk. 3 Ekstraordinært generalkapitel kan af bestyrelsen indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 4 Generalkapitlets dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren med efterfølgende forhandlinger om fastsættelse af kontingent.
5. Udvalgsberetninger med efterfølgende forhandlinger.
a. Fællesskabets blad.
b. Andre aktiviteter.
6. Valg af
a. Formanden (i lige år)
b. 4 bestyrelsemedlemmer (2 i lige år og 2 i ulige år)

c. 2 suppleanter (1 i lige år og 1 i ulige år)

d. 1 revisor (i ulige år)
e. 1 revisorsuppleant (i lige år)

f. 1 ansvarshavende redaktør (i ulige år)
7. Indkomne forslag til vedtægtsændringer (skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalkapitlet). Forslag, der tilsigter at ændre mening og indhold i fællesskabets formål (§ 2), kan ikke behandles.
8. Andre indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest ugedagen før generalkapitlet).
9. Eventuel


§ 5 Bestyrelsen

Stk. 1 Fællesskabets daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer samt den ansvarshavende redaktør af ”Re-formatio”. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem skal så vidt muligt være præsteviede, mindst 1 bestyrelsesmedlem skal være lægmand.
Stk. 2 Formanden og bestyrelsesmedlemmer vælges af generalkapitlet for en toårig periode.
Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden og kassereren tegner begge fællesskabet.
Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.
Stk. 5 Bestyrelsen drager omsorg for afholdelse af et årligt landskonvent, indkalder til generalkapitel i forbindelse dermed og tager initiativ til regionalkonventer (præstekonventer og blandede konventer), kirkedage studieudvalg, kurser lejrer og lignende.
Stk. 6 Bestyrelsen drager endvidere omsorg for kontakt med lignende bevægelser i Norden og andre lande.

§ 6 Fællesskabets blad
Stk. 1 Fællesskabet udgiver bladet ”Re-formatio” , hvis ansvarshavende redaktør vælges af generalkapitlet for en toårig periode og samtidig er medlem af fællesskabets bestyrelse.

Stk. 2 Den ansvarshavende redaktør er eneansvarlig for bladets indhold. Bladets linie skal dog til enhver tid være i overensstemmelse med foreningens formål (§ 2)
Stk. 3. Redaktøren kan ikke udtale sig til offentligheden på Fællesskabets vegne uden bestyrelsens godkendelse.


§ 7 Foreningens opløsning
Stk. 1 Foreningen kan opløses efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalkapitler med mindst 3 måneders mellemrum. Afgørelsen træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de tilstedeværende.
Stk. 2 Ved opløsning vedtager det sidste generalkapitel, hvorledes foreningens midler skal anvendes. Midlerne skal så vidt muligt tilfalde en forening eller bevægelse med lignende formål som ”Fællesskabet KIRKELIG FORNYELSE” eller et evangelisk ordenssamfund.

Således vedtaget på det stiftende generalkapitel i Odense den 17. november 1979 med senere ændringer